Sprawozdanie finansowe spółki

Od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe sporządzane są w postaci elektronicznej oraz opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W ramach świadczonych usług przez biuro księgowe PragmatIQ, sporządzamy dla naszych klientów sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i w obowiązujących terminach.

W zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, przygotujemy sprawozdanie finansowe dla jednoosobowej działalności gospodarczej, sprawozdanie finansowe spółki osobowej, sprawozdanie finansowe spółki kapitałowej, sprawozdanie finansowe innego podmiotu (fundacji czy stowarzyszenia).

Zajmujemy się także składaniem sprawozdań finansowych i innych dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych, a w przypadku podmiotów niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS – do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub Naczelnika Urzędu Skarbowego.